Error
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP: :mkdir: Bad response
  • JFTP: :chmod: Bad response

RANK INSIGNIA - OTHER ORGANIZATIONS

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2014-08-02  |  Version: 2.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name State Forests

original name Lasy Państwowe

Pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych statutowo działających na rzecz leśnictwa Uczniowie średniej leśnej szkoły zawodowej Pracownicy Lasów Państwowych nie zaliczeni do Służby Leśnej
Gajowy Specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie Starszy specjalista Służby Leśnej w nadleśnictwie
Podleśniczy Leśniczy
Strażnik leśny Sekretarz nadleśnictwa
Starszy strażnik leśny
Specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
Starszy specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
Główny specjalista prowadzący sprawy leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska
Specjalista Służby Leśnej Inspektor Lasów Państwowych Naczelnik wydziału
Inżynier nadzoru w nadleśnictwie Inspektor Straży Leśnej Główny specjalista Służby Leśnej
Nauczyciel w średniej leśnej szkole zawodowej Doradca Kierownik zespołu ochrony lasu
Inspektor do spraw leśnictwa w starostwie Starszy specjalista Służby Leśnej Nadleśniczy
Inżynier nadzoru w leśnym zakładzie doświadczalnym Zastępca nadleśniczego Dyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym
Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym Dyrektor średniej leśnej szkoły zawodowej
Główny księgowy nadleśnictwa Pracownicy do spraw leśnictwa w urzędzie wojewódzkim
Zastępca dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej Nadleśniczy w leśnym zakładzie doświadczalnym
Kierownik wydziału do spraw leśnictwa w starostwie
Główny inżynier (zastępca nadleśniczego) w leśnym zakładzie doświadczalnym
Dyrektor i wicedyrektor departamentu zajmującego się sprawami leśnictwa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska Podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska Minister właściwy do spraw środowiska
Główny księgowy Lasów Państwowych Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych Zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
Główny inspektor Lasów Państwowych
Główny inspektor Straży Leśnej
Dyrektor wydziału właściwego do spraw leśnictwa w urzędzie wojewódzkim
Dyrektor leśnego zakładu doświadczalnego szkoły wyższej